Regulamin świadczenia usług

Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.szkolauav.pl jest firma FUN & FLY Piotr Kopras (zwana dalej FUN & FLY) z siedzibą w Poznaniu, os. Władysława Jagiełły 9 lok. 8, 60-694 Poznań, wpisana do rejestru podmiotów szkolących prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 155RPS-10/2015, NIP: 9721056018, REGON: 302468152.
2. Rozpoczęcie korzystania z usług serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług szkoleń i warsztatów itp. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w serwisie, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w pkt 12, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.
4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste jak i działań w zakresie nieuczciwej konkurencji.

Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach, Warsztatach itp.:
5.Uczestnicy udostępnią FUN & FLY wszelkie dane osobowe jak i dokumenty je potwierdzające niezbędne do prowadzenia i potwierdzenia szkolenia oraz do zgłoszenia uczestnika na organizowane przez FUN & FLY egzaminy państwowe. FUN & FLY zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych uczestników szkoleń, warsztatów.
6. Uczestnicy wszystkich szkoleń, warsztatów organizowanych lub współorganizowanych przez FUN & FLY oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach . FUN & FLY zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami, warsztatami lub konferencjami czy wystąpieniami w mediach, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
7. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez FUN & FLY oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń, warsztatów , oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
8. FUN & FLY będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń, warsztatów, konferencji, informacji dla mediów.
9. Poprzez udział w szkoleniach lub warsztatach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie i warsztaty. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). FUN & FLY nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia lub warsztatów. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prowadzących szkolenia instruktorami.
10. Osoby biorące udział w szkoleniu, warsztatach oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, warsztatów lub materiałów z nich pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
11. FUN & FLY nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych właścicieli, pracowników i instruktorów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
12. Promocje organizowane przez FUN & FLY , rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.
13. Uczestnicy szkoleń i warsztatów FUN & FLY oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one ich własnych umiejętności i skutecznej przyswajalności wiedzy ze szkolenia, nie gwarantują pozyskania jakichkolwiek uprawnień i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
14. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach FUN & FLY, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty FUN & FLY.
15. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach, warsztatach organizowanych przez FUN & FLY wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów o ile nie wymagają tego odrębne przepisy.

Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:
16. Umowa o świadczenie usług FUN & FLY może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie, warsztaty bezpośrednio w siedzibie FUN & FLY oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez FUN & FLY .
17. Płatność za usługi FUN & FLY może być dokonana w formie:
a) gotówkowej bezpośrednio w siedzibie FUN & FLY,
b) kartą kredytową lub debetową w siedzibie FUN & FLY
c) płatnościami internetowymi PayU,
d) przelewu z konta bankowego,
e) przelewu internetowego.
18. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy FUN & FLY, rozliczenie wpłaconej na rzecz FUN & FLY należności nastąpi w trybie określonym w pkt 21 niniejszego regulaminu.
19. FUN & FLY i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu, warsztatach; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia, warsztatów i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu, warsztatach udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia, warsztatów, narusza bezpieczeństwo uczestników i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu, warsztatach – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia,warsztatów a także przenieść na inne szkolenie, warsztaty organizowane przez FUN & FLY. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
20. FUN & FLY zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, warsztatów z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia, warsztatów innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie, warsztaty organizowane przez firmę, na zakup produktów szkolenia na platformie: www.szkolauav.pl lub uzyskania zwrotu części wpłaconych środków. Osoby dokonujące zakupu usług firmy FUN & FLY oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania FUN & FLY adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
21. Zwrot należności uiszczonych na rzecz FUN & FLY następuje po otrzymaniu przez FUN & FLY podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Tryb postępowania reklamacyjnego:
22. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
23. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: biuro@szkolauav.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
24. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia,warsztatów którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
25. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
26. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
27. Postanowienia pkt 22-26 nie mają zastosowania do konsumentów.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu:
28. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.
29. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.
30. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego dostępu do konta poczty elektronicznej.
31. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

Postanowienia końcowe:
32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
33. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby FUN & FLY. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
34. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
35. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.szkolauav.pl. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Konsumenci wyłączenia:
36. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: biuro@szkolauav.pl lub drogą pocztową na adres FUN & FLY Piotr Kopras z siedzibą w Poznaniu 60-694 , os. Władysława Jagiełły 9 lok. 8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez FUN & FLY.
37. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, mailowej na adres: biuro@szkolauav.pl lub przesyłając ją listem na adres FUN & FLY w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by FUN & FLY mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
38. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
39. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) FUN & FLY Piotr Kopras nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją usługi szkolenia.

Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do FUN & FLY mailowo lub listownie przed realizacją usługi.

W celu odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy a następnie przesłać na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura VAT). Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku faktury VAT termin liczony jest od momentu zwrotu do FUN & FLY podpisanej korekty faktury.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do FUN & FLY) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez FUN & FLY oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez FUN & FLY w związku z organizacją szkolenia.

Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, FUN & FLY zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie. W przypadku rezygnacji ze szkolenia nastąpi zwrot przez FUN & FLY uiszczonej zaliczki.